mércores, 23 de outubro de 2013

Que é a Sostenibilidade ou Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)?

O cambio climático, a crise alimentaria mundial e a actual crise financeira e económico son exemplos de temas relativos á sostenibilidade que afectan ás nosas sociedades nun planeta globalizado. 

Ao realizar proxectos experimentais con miras a preparar a nenos e mozos para que dean respostas eficaces aos retos dun mundo cada vez máis interdependente, as escolas da redPEA desempeñan unha función importante no Decenio das Nacións Unidas da Educación para o Desenvolvemento Sostible (2005-2014). De feito, a redPEA exerce unha función esencial ao ensaiar, desenvolver e aplicar métodos de EDS que eventualmente se transcriben e constitúen prácticas exemplares para outras escolas. 

A educación é a base do desenvolvemento sostible. É un instrumento fundamental para suscitar cambios en valores e actitudes, competencias, condutas e estilos de vida, consistentes co desenvolvemento sostible dentro dos países e na esfera internacional. 

O concepto de desenvolvemento sostible comprende aos ámbitos crave da sociedade, o medio  e a economía, coa cultura como dimensión subxacente. Os valores, a diversidade, as linguas, as cosmovisións e os coñecementos vinculados á cultura inflúen no xeito en que se aplica a EDS nos contextos nacionais específicos.

Obxectivos

A EDS é unha ferramenta que permite abordar obxectivos vinculados entre si, como:

A sociedade: para aumentar a comprensión das institucións sociais e a súa función na transformación e o desenvolvemento, fomentar a xustiza social, a igualdade entre os sexos, os dereitos humanos, os sistemas democráticos e de participación, e o coidado da saúde (comprendida a resposta ao VIH e a SIDA). 

O medio : para fomentar a sensibilidade cara aos recursos e a fraxilidade do medio  físico, as consecuencias da actividade humana sobre a contorna, o cambio climático, a protección medioambiental (comprendida a educación relativa aos recursos hídricos) e a biodiversidade. 

A economía: para sensibilizar achega do potencial e os límites do crecemento económico, a súa repercusión sobre a sociedade e o medio , o consumo responsable e sostible, e o desenvolvemento das zonas rurais. 

Ademais da análise nas aulas, as escolas adoitan realizar proxectos orientados á comunidade. Estes proxectos non só contribúen a satisfacer necesidades locais inmediatas, senón que tamén dotan aos alumnos das competencias necesarias para a súa transformación persoal e para cambiar a sociedade. 

Por conseguinte, a EDS non debería considerarse de xeito estreito como unha materia ou un tema máis que habería que engadir ao sistema educativo formal. A EDS ten que ver tanto cos contidos como co método, porque é un proceso de ensino e aprendizaxe de amplo espectro, que estimula un enfoque integral e interdisciplinario e promove o pensamento crítico e creador no proceso pedagóxico.


Ningún comentario:

Publicar un comentario